Főoldal » Hírek » Csalásból származó pénzt mosott tisztára - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki csa­lás­ból szár­ma­zó pénzt vett fel a szám­lá­já­ról és azt átad­ta megbízójának.

A vád­irat sze­rint isme­ret­len sze­mély inter­ne­tes olda­lon egy kon­té­nert hir­de­tett meg eladás­ra 1.100.000 forint+ÁFA érték­ben. A kon­té­nert a tatai cég meg­ren­del­te és elutalt 1.000.000 forin­tot a hir­de­tő által meg­adott bank­szám­la­szám­ra, ame­lyet az isme­ret­len sze­mély meg­bí­zá­sá­ból az elkö­ve­tő nyi­tot­ta meg a bank­fi­ók­ban a saját nevé­re. Az isme­ret­len meg­bí­zó elmond­ta az elkö­ve­tő­nek, hogy a szám­lá­ra rész­le­tek­ben 10.000.000 forint fog érkez­ni, mely bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zik, és a fel­ada­ta az lesz, hogy eze­ket az össze­ge­ket leve­gye a szám­lá­ról, és neki átad­ja. A meg­bí­zó min­den fel­vett és átadott 1.000.000 forint után 100.000 forin­tot ígért a számlatulajdonosnak.

A tatai cég által átutalt összeg 2020. szep­tem­ber 15-én érke­zett a bank­szám­lá­ra, az elkö­ve­tő más­nap 985.000 forin­tot fel­vett, melyet átadott meg­bí­zó­já­nak, aki­től ezért a köz­re­mű­kö­dé­sé­ért 100.000 forin­tot kapott.

A Tatai Járá­si Ügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, amely­ben arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a vissza­eső fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 100.000 forint összeg­ben meg­ha­tá­ro­zott vagyon­el­kob­zás­ra ítélje.