Főoldal » Archív » Csalással akarta megszerezni a Teréz körúti ügy nyomravezetői díját

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy szent­ki­rá­lyi nővel szem­ben, aki azért, hogy a nyom­ra­ve­ze­tői díjat jog­ta­la­nul meg­sze­rez­ze, valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy a Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal kap­cso­lat­ban infor­má­ci­ó­val rendelkezik.

A 35 éves szent­ki­rá­lyi nő 2016. szep­tem­ber 30-án Kecs­ke­mé­ten a hasz­ná­la­tá­ban lévő mobil­te­le­fon­ról elekt­ro­ni­kus üze­ne­tet kül­dött a Minisz­ter­el­nök­sé­gi Saj­tó­iro­da e-mail címé­re, amely­ben valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy infor­má­ci­ó­val ren­del­ke­zik a köz­vé­le­ményt erő­sen fog­lal­koz­ta­tó, hat nap­pal azelőt­ti buda­pes­ti Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal kap­cso­lat­ban. A nő az üze­ne­té­ben azzal az ígé­ret­tel, hogy fel­fe­di a rob­ban­tó kilé­tét és indí­té­kát, még aznap 11 órára talál­ko­zót kez­de­mé­nye­zett az egyik kecs­ke­mé­ti bevá­sár­ló­köz­pont­ban. Fel­hív­ta leve­lé­ben a figyel­met arra is, hogy tás­ká­ban 25 mil­lió forint kész­pénzt hoz­za­nak, melyet egy „szür­ke far­me­res, fehér tor­na­ci­pős lány­nak” adja­nak át.

A talál­ko­zón szür­ke far­mer­ben és fehér tor­na­ci­pő­ben meg­je­le­nő vád­lot­tat iga­zol­tat­ták és a rob­ban­tás miatt folyó bűn­ügy­ben tanú­ként hall­gat­ták ki. Kihall­ga­tá­sa során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a nő a rob­ban­tás­sal kap­cso­lat­ban sem­mi­lyen érdem­le­ges infor­má­ci­ó­val nem ren­del­ke­zik. A vád­lott célja kizá­ró­lag a nyom­ra­ve­ze­tői díj jog­ta­lan meg­szer­zé­se volt.

Néhány nap­pal az eset után a mun­ka­nél­kü­li nő elköl­tö­zött az élet­tár­sá­tól és gyer­me­ké­vel 2016. októ­ber 6-tól novem­ber 24-ig beköl­tö­zött az egyik kecs­ke­mé­ti bel­vá­ro­si pan­zi­ó­ba. Valót­la­nul arra hivat­ko­zott, hogy amíg a laká­su­kat fel­újít­ják, addig veszi igény­be a pan­zió szol­gál­ta­tá­sa­it és a szál­lá­suk költ­sé­gét egy álta­la meg­ne­ve­zett cég fogja kifi­zet­ni. Való­já­ban azon­ban a nőnek már a beköl­tö­zés­kor sem állt szán­dé­ká­ban a pan­zi­ó­nak fizet­ni és arra anya­gi lehe­tő­sé­ge sem volt. A vád­lott néhány ingó­sá­gát hát­ra­hagy­va, fize­tés nél­kül távo­zott a pan­zi­ó­ból és ezzel 355.800,- Ft kárt okozott.

Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tat két­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel – az első eset­ben annak kísér­le­té­vel - vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.