Főoldal » Hírek » Csalással jutott magyar üzemanyaghoz a román kamionos - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a román-magyar-amerikai állam­pol­gár kami­o­nost, aki a Magyar­or­szá­gon vásá­rolt és magyar ható­sá­gi jel­zé­sek­kel és rend­szám­táb­lák­kal ellá­tott teher­au­tó­ról a rend­szám­táb­lá­kat és a ható­sá­gi jel­zé­se­ket eltá­vo­lí­tot­ta, és azo­kat a román ható­sá­gi jel­zés­sel ellá­tott, álta­la fuva­ro­zás­ra hasz­nált teher­gép­ko­csi­ra Magyar­or­szág terü­le­tén fel­sze­rel­te azért, hogy ily módon az üzem­anyag­töl­tő állo­má­so­kon ható­sá­gi áras gáz­ola­jat tankolhasson.

A román-magyar-amerikai állam­pol­gár vád­lott élet­vi­tel sze­rű­en Romá­ni­á­ban lakik és mun­ka­adó­ja meg­bí­zá­sá­ból, Romá­ni­á­ból Magyar­or­szág­ra tör­té­nő áru­szál­lí­tás­sal fog­lal­ko­zik, ame­lyet román ható­sá­gi jel­zés­sel ellá­tott teher­gép­ko­csi­val és hoz­zá­kap­csolt tré­ler­rel végez.

Az álta­la Magyar­or­szá­gon vásá­rolt, de romá­ni­ai telep­he­lyen tárolt teher­gép­jár­mű­ről eltá­vo­lí­tot­ta a ható­sá­gi jel­zé­se­ket és a rend­szám­táb­lá­kat. 2022. május hónap ele­jé­től júni­us hónap végé­ig, össze­sen hat alka­lom­mal a román ható­sá­gi jel­zés­sel ellá­tott teher­gép­ko­csi­ról – miu­tán meg­ér­ke­zett Magyar­or­szág terü­le­té­re – lesze­rel­te a román ható­sá­gi jel­zést és fel­rak­ta a magyar rend­szám­táb­lá­kat, majd öt eset­ben külön­bö­ző üzem­anyag­töl­tő állo­má­son, alkal­man­ként 49 liter 41 253 Ft érté­kű gáz­ola­jat tan­kolt, azon­ban a ható­sá­gi ár és a kis­ke­res­ke­del­mi ár közöt­ti külön­bö­ze­tet - amely tan­ko­lá­son­ként 17 738 Ft volt - nem fizet­te meg.

Cse­lek­mé­nyé­vel az üzem­anyag érté­ke­sí­tő­jé­nek össze­sen 106 428 Ft kárt okozott.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat bíró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­ben, csa­lás vét­sé­gé­ben és közokirat-hamisítás bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat, aki­vel szem­ben 8 hónap, 1 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és 100 000 Ft vég­össze­gű pénz­bün­te­tést sza­bott ki, továb­bá 106.428 Ft pénz­összeg­ben kife­je­zett vagyon­el­kob­zást ren­delt el.