Főoldal » Archív » Csalással okozott kárt a gépjárműkereskedő

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a hasz­nált gép­jár­mű­vek keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zó elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki téve­dés­be ejtet­te a vele szer­ző­dő sértettet. 

A vád­lott inter­ne­ten eladás­ra hir­de­tett egy olyan gép­jár­mű­vet, amely­nek a kilo­mé­ter­órá­ja a való­sá­gos futás­tel­je­sít­mé­nyé­nél (354.000 km) lénye­ge­sen keve­seb­bet (179.551 km) mutatott.

A hir­de­tés­re jelent­ke­ző vevő elől a vád­lott - kör­nyei telep­he­lyén - elhall­gat­ta a gép­jár­mű való­sá­gos futás­tel­je­sít­mé­nyét, amely miatt a sér­tett a gép­jár­mű­ért, annak való­sá­gos érté­ké­nél 183.000 Ft-tal töb­bet fize­tett ki vétel­ár­ként az elkövetőnek.

Az ügyész­ség a kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge miatt benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyét a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság bírál­ja el.