Főoldal » Hírek » Csalással szerezte, hamar elvesztette csiszológépét a vádlott - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki 2020. júni­us ele­jén az egyik veszp­ré­mi áru­ház­ban a meg­sze­rez­ni kívánt árut a dobo­zá­ból kivet­te, majd egy olcsóbb ter­mék dobo­zá­ba helyez­te, és így a pénz­tár­nál csak a valós ár töre­dé­két fizet­te ki. 

A vád sze­rint a férfi már­kás csi­szo­ló­gép­hez sze­re­tett volna hoz­zá­jut­ni, amely­nek azon­ban sokal­lot­ta az árát.  Ezért egy, az üzlet­ben talált fogó­val levág­ta a csi­szo­ló­gép­re helye­zett áru­vé­del­mi esz­közt, majd a közel 50 000 forin­tos ter­mé­ket egy sze­ré­nyebb kate­gó­ri­á­jú ter­mék dobo­zá­ba lehe­lyez­te, a doboz­ból kivett olcsóbb árut pedig vissza­tet­te a polcra.

Ezek után a pénz­tár­nál az olcsóbb ter­mék dobo­zán lévő 11 998 forin­tos vétel­ár került a pénz­tár­gép­be, melyet az elkö­ve­tő kifi­ze­tett, majd a doboz­ba rej­tett drá­gább áru­val együtt távo­zott az áru­ház­ból. A csa­lárd módon szer­zett gép­nek azon­ban nem soká­ig örül­he­tett, mert az pár órás hasz­ná­lat után meghibásodott.

A kame­ra­fel­vé­te­lek, illet­ve az elkö­ve­tő által hasz­nált bank­kár­tya ada­tai alap­ján a nyo­mo­zást végző Veszp­ré­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság a vád­lott nyo­má­ra buk­kant, a csi­szo­ló­gé­pet is sike­rült tőle lefog­lal­ni, ám álla­po­ta miatt azt már újra­ér­té­ke­sí­te­ni nem lehetett.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság felé.