Főoldal » Hírek » Csaló jelentkezett az álláshirdetésre - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki - a vád sze­rint - egy inter­ne­tes olda­lon meg­hir­de­tett kül­föl­di mun­ká­ra jelent­ke­zett, majd anya­gi nehéz­sé­ge­i­re hivat­koz­va fize­té­si elő­le­get kért és kapott a sér­tet­től, úgy, hogy a mun­kát ellát­ni sosem állt szándékában.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2022 októ­be­ré­ben jelent­ke­zett a sér­tett által, egy inter­ne­tes olda­lon meg­hir­de­tett, azon­na­li mun­ka­kez­dés­sel kül­föl­di mun­kát kíná­ló állás­hir­de­té­sé­re. Az elkö­ve­tő magát tapasz­talt mun­ka­vál­la­ló­nak írta le, továb­bá közöl­te, hogy több isme­rő­sét is magá­val tudná vinni kül­föld­re dol­goz­ni. A férfi elő­ad­ta azt is, hogy mind­annyi­an nehéz anya­gi hely­zet­ben van­nak, ezért a kiuta­zá­suk anya­gi fede­ze­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben mun­ka­bér elő­le­get és uta­zá­si költ­ség­té­rí­tést kért. A vád­lott­nak azon­ban egy­ál­ta­lán nem állt szán­dé­ká­ban a mun­ka­kört betöl­te­ni a mun­ká­ra jelent­ke­zés­sel a célja az volt, hogy jog­ta­la­nul pénzt szerezzen.

A téve­dés­be ejtett sér­tett előbb 20.000 Ft-ot utal­ta­tott át a vád­lott által meg­adott bank­szám­lá­ra, majd hoz­zá­tar­to­zó­ja útján Kecs­ke­mé­ten továb­bi 60.000 Ft-ot és 120 eurót adott át a férfi részé­re úti­költ­ség és mun­ka­bér elő­leg címén.

A fér­fit koráb­ban csa­lás elkö­ve­té­se miatt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték, azon­ban ez sem tar­tot­ta vissza az újabb elkö­ve­tés­től. Az ügyész­ség a fér­fit kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben elzá­rás és köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.