Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Csaló orvos Nagykanizsán

Fik­tív recep­tek­kel az OEP-nek több mint 6 mil­lió Ft-os kárt oko­zott egy orvos a Zala megyei Nagy­ka­ni­zsán. A Kani­zsai Dorottya Kór­ház szak­or­vo­sa 2010-2011 évek­ben 23 biz­to­sí­tott részé­re vizs­gá­lat és a jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek hiá­nyá­ban irt fel gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­köz­ként fel­fek­vés elle­ni gyógy­pár­nát, nor­ma­tív támo­ga­tás­sal, illet­ve köz­gyógy­el­lá­tot­ti jog­cí­men. Az volt a célja, hogy az indo­ko­lat­la­nul fel­írt pár­nák után az Orszá­gos Egész­ség­biz­to­sí­tá­si Pénz­tár támo­ga­tá­sát igény­be vegye. A valót­lan tar­tal­mú recep­te­ket a szak­or­vos által irá­nyí­tott, de a csa­lád­ja által üze­mel­te­tett nagy­ka­ni­zsai gyógy­szer­tár­ban lehe­tett bevál­ta­ni, a hamis recep­tek után a támo­ga­tást a gyógy­szer­tár­nak el is szá­mol­ták, így a szak­or­vos az Orszá­gos Egész­ség­biz­to­sí­tá­si Pénz­tár­nak 2.223.262,-Ft. kárt oko­zott. A kárt a mun­kál­ta­tó­já­nak kel­lett meg­té­rí­te­nie, ezért a Nagy­ka­ni­zsai Járás­bí­ró­sá­gon a kór­ház és a szak­or­vos között kár­té­rí­té­si per van folyamatban.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközlemény