Főoldal » Hírek » Csaltak és rongáltak is az önkiszolgáló autómosónál - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás és ron­gá­lás miatt fele­lős­ség­re vont fia­tal­ko­rú­val és tár­sá­val szem­ben füg­gesz­tet­te fel a bün­te­tő­el­já­rást a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sa cél­já­ból.

Az ügyész­ség hatá­ro­za­ta sze­rint 2021. augusz­tus 20-án, éjjel, a 17 éves fiú és 20 éves barát­ja egy pápai önki­szol­gá­ló autó­mo­só­hoz men­tek azért, hogy az idő­sebb elkö­ve­tő autó­ját lemos­sák. Az auto­ma­tá­ba azon­ban csak egy darab pénz­ér­mét dob­tak, majd a víz­su­ga­rat a gépre irá­nyí­tot­ták, mely­nek auto­ma­ti­ká­ja a rázú­du­ló víz­től meg­ron­gá­ló­dott, és folya­ma­to­san szol­gál­tat­ta a vizet, így az elkö­ve­tők egyet­len érmé­vel 13 per­cig tud­ták hasz­nál­ni az autó­mo­sót. A rend­el­le­nes mosás­sal az elkö­ve­tők a jog­ta­lan hasz­ná­lat mel­lett mint­egy 116.000 forin­tos kárt is okoz­tak.

A fia­tal­ko­rú az előző nap dél­után­ján ugyan­ez­zel a mód­szer­rel már hasz­nál­ta az autó­mo­sót, azon­ban akkor ron­gá­lá­si kár nem kelet­ke­zett. Társa pár hét­tel később szin­tén úgy mosta le a jár­mű­vét, és a víz­su­gár az auto­ma­ta jel­fo­gó elosz­tó­já­ban, az elekt­ro­ni­kus érme­vizs­gá­ló­ban és az eze­ket össze­kö­tő kábel­ben ekkor már négy perc után közel 161 000 forin­tos kárt oko­zott.

Az elkö­ve­tők kez­de­mé­nyez­ték, hogy a kárt köz­ve­tí­tői eljá­rás kere­té­ben meg­té­rít­hes­sék, amely­hez a sér­tett is hoz­zá­já­rult. Az ügyész­ség ezért lehe­tő­sé­get látott arra, hogy köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ja az ügyet, mely­nek ered­mé­nyes­sé­ge ese­tén a gya­nú­sí­tot­tak men­te­sül­het­nek a továb­bi bün­te­tő­jo­gi követ­kez­mé­nyek­től.

Az autó­mo­só beren­de­zé­sek ilyen módon tör­té­nő és az utób­bi idő­ben gya­ko­ri­vá vált mani­pu­lá­lá­sa három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás, és a kár nagy­sá­gá­tól füg­gő­en ron­gá­lás bűn­cse­lek­mé­nyét is meg­va­ló­sít­hat­ja.