Főoldal » Hírek » Csapdába csalták a haragosaikat, majd lesből támadtak rájuk – fotókkal - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik kővel és karók­kal áll­tak bosszút egyi­kük édes­ap­já­nak bán­tal­ma­zá­sa miatt.

A vád sze­rint az egyik húszas éve­i­ben járó férfi édes­ap­ját 2022 ápri­li­sá­ban egy feszí­tő­vas­sal támad­ták meg, mely­nek során nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A roko­nát bán­tal­ma­zó fér­fin a vád­lott más­nap úgy akart elég­té­telt venni, hogy őt és tár­sa­it – a kilé­tét titok­ban tart­va, fém­hul­la­dék elszál­lí­tá­sá­nak ürü­gyén – egy fél­re­e­ső kapos­vá­ri utcá­ba csal­ta, ahol már az út mel­let­ti növény­zet­ben elrej­tőz­ve várt rájuk a másik vádlottal.

Miu­tán a sér­tet­tek meg­ér­kez­tek, az egyik vád­lott egy fél­tég­la mére­tű követ dobott az autó­juk szél­vé­dő­jé­re, majd a gép­jár­mű­ből kiszál­ló sér­tet­tek irá­nyá­ba a vád­lot­tak karó­kat hají­tot­tak. Ami­kor meg­hal­lot­ták, hogy az egyik meg­tá­ma­dott férfi a tele­fon­ján érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, a vád­lot­tak végül elme­ne­kül­tek a hely­szín­ről, azon­ban a kapos­vá­ri nyo­mo­zók rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták az elkövetőket.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a garáz­da­ság bűn­tet­tén túl­me­nő­en ron­gá­lás vét­sé­gé­vel és köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­tel vádol­ja a két fér­fit. Velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a szem­le során készítette.