Főoldal » Hírek » Csárdából loptak - Fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki isme­ret­le­nül maradt tár­sá­val együtt egy tata­bá­nyai csár­dá­ba tör­tek be.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a több­szö­rö­sen bün­tet­tet vád­lott és isme­ret­le­nül maradt társa 2020. év nya­rán, Tata­bá­nyán az egyik csár­da épü­le­té­nek abla­kát betör­ték, majd bemen­tek a csár­dá­ba és onnan pénz­tár­gé­pet, digi­tá­lis mér­le­get, fali fűtő­pa­nelt, hús­da­rá­lót, vil­lany­tűz­he­lyet, mosó­gé­pet, olaj­sü­tőt tulaj­do­ní­tot­tak el össze­sen 385.500 forint értékben.

A vád­lott koráb­ban több­ször volt bün­tet­ve vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben és ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, továb­bá köte­lez­ze a vád­lot­tat az oko­zott kár megtérítésére.