Főoldal » Hírek » Csavarhúzóval akart rabolni – bíróság elé állította az ügyészség – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lá­si kísér­let miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki pár nap­pal ezelőtt csa­var­hú­zó­val akart kira­bol­ni egy újbu­dai dohány­bol­tot. A bíró­ság jog­erő­sen 3 év 10 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te.

A tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi 2021. júni­us 20-án dél­előtt, ittas álla­pot­ban, kezé­ben egy csa­var­hú­zó­val bement egy XI. kerü­le­ti dohány­bolt­ba, és a bejá­rat­tal szem­be­ni hűtő­pult­ból kivett egy dobo­zos sört. Ezt köve­tő­en a férfi az üzlet plexi fal­lal védett pult­já­hoz lépett, és annak nyí­lá­sán keresz­tül elő­ször átad­ta a sört és a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyát az alkal­ma­zott részé­re, majd a követ­ke­ző moz­du­lat­tal, a csa­var­hú­zót a sér­tett felé tart­va közöl­te, hogy kéri a dohány­bolt összes bevé­te­lét. A fenye­ge­tés nyo­ma­té­ká­ul a csa­var­hú­zót a plexi fal nyí­lá­sán keresz­tül a sér­tett felé emel­te, majd még több alka­lom­mal fel­hív­ta a sér­tet­tet a pénz átadá­sá­ra.

A sér­tett - miu­tán meg­nyom­ta a pánik­gom­bot - közöl­te a táma­dó­val, hogy rövid időn belül biz­ton­sá­gi őrök érkez­nek a hely­szín­re, ekkor a férfi - a hűtő­pult­ból kivett sört is hát­ra­hagy­va - távo­zott a hely­szín­ről.

A Buda­pes­ti XI. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság által tel­je­sí­tett gyors nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban, még az őri­zet tar­ta­ma alatt, 72 órán belül bíró­ság elé állí­tot­ta.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit vád­dal egye­ző­en, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 3 év 10 hónap vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 4 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.

Az íté­let jog­erős.

Az ügy­ben kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény és ahhoz kap­cso­ló­dó videó ezen a lin­ken meg­te­kint­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ez-kemeny-lesz-kezdte-a-rablo-akit-harminchat-oran