Főoldal » Hírek » Csavarhúzóval szúrt - vádemelés - FOTÓKKAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 65 éves férfi későn este zárat sze­relt egy isme­rő­sé­nél, amely­nek zaja a szom­széd házas­párt zavar­ta, ezért azt szóvá tet­ték. A vád­lott ezen fel­há­bo­rod­va, a kezé­ben tar­tott csa­var­hú­zó­val támadt rá a sér­tett férfira.

A vád­irat sze­rint, 2019. novem­ber 04-én a vád­lot­tat egy isme­rő­se meg­kér­te arra, hogy sze­rel­je meg a XIII. kerü­le­ti laká­sá­nak rácsos ajta­ján az elrom­lott zárat. A rácsos ajtó a kör­fo­lyo­só­ra nyílt. A vád­lott elvál­lal­ta a fel­ada­tot, így együtt fel­men­tek a nő laká­sá­ba, majd – miu­tán alko­holt fogyasz­tot­tak – már a késő esti órák­ban, egy csa­var­hú­zó­val hoz­zá­kez­dett az ajtó­zár megjavításához.

A rácsos ajtó a sze­re­lés köz­ben több alka­lom­mal neki­csa­pó­dott a szom­szé­dos lakás abla­ka alatt futó gáz­cső­höz, ami jelen­tős zajt oko­zott. Mivel az ott lakó házas­párt zavar­ta a zaj, a fele­ség kiment a kör­fo­lyo­só­ra, és a szom­széd­nő­jén szá­mon kérte, hogy miért éjsza­ka sze­rel­te­ti a zárat, mivel a zaj miatt nem tud­nak pihenni.

A lát­ha­tó­an ittas vád­lott a szá­mon­ké­ré­sen fel­há­bo­rod­va, azon­nal meg­in­dult a nő felé, miköz­ben trá­gár, köte­ke­dő sza­vak­kal illet­te. A nő a táma­dó fel­lé­pés­től meg­ijedt, vissza­ment a laká­sá­ba és elmond­ta a fér­jé­nek, hogy mi történt.

Ekkor a férfi is kiment a kör­fo­lyo­só­ra, és szóvá tette a vád­lott­nak, hogy milyen hang­nem­ben beszélt a fele­sé­gé­vel. Egy­út­tal ő is fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy hagy­ják abba az éjsza­kai zaj­kel­tést. A vád­lott az ismé­telt szá­mon­ké­ré­sen fel­há­bo­ro­dott, és dühé­ben a zár­sze­re­lés miatt a kezé­ben tar­tott csa­var­hú­zó­val hir­te­len, alul­ról fel­fe­lé irá­nyu­ló, cél­irá­nyos moz­du­lat­tal, a tőle körül­be­lül fél méter­re álló sér­tett nyaka irá­nyá­ba szúrt. A sér­tett még idő­ben ész­lel­te a vád­lott moz­du­la­tát, így ref­lex­ből hát­ra­ha­jolt, így ki tudott térni a szú­rás elől, azon­ban a csa­var­hú­zó ennek elle­né­re is elér­te a nyakát.

A szú­rás a fér­fi­nak - a kité­rés miatt - könnyebb sérü­lést oko­zott, tekin­tet­tel azon­ban a bán­tal­ma­zás esz­kö­zé­re, ere­jé­re, a táma­dott test­tá­jék­ra, a súlyo­sabb, élet­ve­szé­lyes sérü­lés reá­lis veszé­lye fenn­állt. Amennyi­ben a sér­tett­nek nem sike­rült volna kitér­nie a szúró moz­du­lat elől, úgy a szú­rás átha­tol­ha­tott volna a gégén.

A vád­lott a cse­lek­mény elkö­ve­té­se után a csa­var­hú­zót a kabát­zse­bé­be tette, majd az isme­rős nőjé­vel együtt elhagy­ták a hely­színt. A vád­lott a csa­var­hú­zót útköz­ben eldobta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozva.

Az fotó­kat a rend­őr­ség készítette: