Főoldal » Archív » Csempészett cigarettával akartak kereskedni, lebuktak

Két­szer is raj­ta­ü­töt­tek a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal mun­ka­tár­sai azon a nagy mennyi­sé­gű és érté­kű, magyar adó­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát bir­tok­ló négy­fős tár­sa­sá­gon, mely­nek tag­ja­i­val szem­ben most a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Csem­pé­szett ciga­ret­ták