Főoldal » Hírek » Csempészett cigarettával bukott le a somogyi férfi - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a nagy­atá­di fér­fi­val szem­ben, aki zár­jegy nél­kü­li, több mint hat mil­lió forint érté­kű dohány­ter­mé­ke­ket vásárolt.

A vád lénye­ge sze­rint a vád­lott 2022 októ­be­ré­ben Buda­pes­ten járt, ahol haszon­szer­zés végett isme­ret­len sze­mély­től magyar zár­jegy és közös­sé­gi adó­jel­zés nél­kü­li, az ország­ba jog­el­le­ne­sen beho­zott, 1750 doboz ciga­ret­tát vett meg. A férfi a csem­pé­szett dohány­áruk­kal az M7-es autó­pá­lyán tar­tott haza­fe­lé, ami­kor Bala­ton­lel­le tér­sé­gé­ben a NAV pénz­ügy­őrei ellen­őriz­ték, és az adó­zás alól elvont ciga­ret­tát meg­ta­lál­ták nála.

A dohány­ter­mé­ket ország­ba csem­pé­sző isme­ret­len sze­mély 3.690.000 forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott az adók meg nem fize­té­sé­vel az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek. Mivel a vád­lott tisz­tá­ban volt a jöve­dé­ki ter­mé­kek adó­zat­lan vol­tá­val, így vásár­lá­sá­val több mint hat mil­lió forint érté­kű, költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­ből szár­ma­zó vagyont szer­zett meg.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, míg a lefog­lalt dohány­ter­mé­kek vonat­ko­zá­sá­ban elkob­zást indítványozott.