Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Csődbűncselekmény miatt bíróság előtt felel a volt cégvezető

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a hite­le­zők kielé­gí­té­sé­nek meg­hi­ú­sí­tá­sá­val elkö­ve­tett csőd­bűn­tett miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy esz­ter­go­mi szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­jé­vel szem­ben, aki a fel­szá­mo­lás alá vont Kft vagyon­ele­me­it elrej­tet­te, ezzel 1.392.044 forint hite­le­zői igény kielé­gí­té­sét hiú­sí­tot­ta meg.

A vád­lott 2012. május 1-től cég­ve­ze­tő­ként, illet­ve meg­ha­tal­ma­zott­ként járt el azon cég ügye­i­ben, amely­nek 2012. évi gaz­dál­ko­dá­sa során mint­egy 8.000.000 Ft össze­gű adó­tar­to­zást hal­mo­zott fel. A gaz­da­sá­gi tár­sa­ság 2013. október-november hónap­já­ra fize­tés­kép­te­len hely­zet­be került. A bíró­ság 2014. május 26-án köz­zé­tett vég­zé­sé­vel elren­del­te a Kft. fel­szá­mo­lá­sát, annak lefoly­ta­tá­sá­ra fel­szá­mo­lót jelölt ki. A fel­szá­mo­lá­si eljá­rás során három cég, illet­ve az adó­ha­tó­ság össze­sen 1.792.044 forint hite­le­zői igényt jelen­tett be.

A fel­szá­mo­lá­si eljá­rás kez­de­tén a Kft vagyo­na (a Kft által más cég­nek nyúj­tott köl­csö­nök, pénz­tá­ri pénz­kész­let, és tár­gyi esz­kö­zök) a hite­le­zői igé­nyek­re fede­ze­tet biz­to­sí­tott. A vád­lott a fel­szá­mo­ló­nak nem adta át a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság által nyúj­tott köl­csön behaj­tá­sát lehe­tő­vé tevő bizony­la­to­kat, a házi­pénz­tár össze­gét és a tár­gyi esz­kö­zö­ket, azo­kat elrej­tet­te. A vád­lott 2016. novem­ber 23-án és 25-én két hite­le­ző cég kép­vi­se­lő­i­vel enged­mé­nye­zé­si szer­ző­dé­se­ket kötött, és az álta­luk beje­len­tett igé­nyek rész­le­tek­ben tör­té­nő tel­je­sí­té­sét vál­lal­ta, amely meg­ál­la­po­dá­sok ered­mé­nye­ként az egyik hite­le­ző vonat­ko­zá­sá­ban 483.789 forint össze­gű hite­le­zői igény kielé­gí­tés­re került, ebből 400.000 forint a fel­szá­mo­lá­si eljá­rás befe­je­zé­sét megelőzően.

A cég­bí­ró­ság 2017. októ­ber 7-én jog­erő­re emel­ke­dett vég­zé­sé­vel a Kft. elle­ni fel­szá­mo­lá­si eljá­rást befe­jez­te, a gaz­dál­ko­dó szer­ve­ze­tet meg­szün­tet­te. A vád­lott a fel­szá­molt gaz­da­sá­gi tár­sa­ság vagyon­ele­me­i­nek az elrej­té­sé­vel össze­sen 1.392.044 forint hite­le­zői igény kielé­gí­té­sét hiú­sí­tot­ta meg.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a bíró­ság a vád­lot­tat 500.000,-Ft. pénz­bün­te­tés­re ítélje.