Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Csokikat lopott egy pizzériából – videóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki több tábla cso­kit lopott el az éj leple alatt egy pizzériából. 

A vád sze­rint a nő 2024. május 3-án, haj­nal­ban meg­je­lent egy Heves köze­li tele­pü­lé­sen lévő piz­zé­ri­á­nál, majd a zárt ajtót egy kala­páccsal betör­ve beju­tott a helyi­ség­be. A vád­lott az üzlet­ben egy puló­vert és több­fé­le cso­ko­lá­dét vett magá­hoz, majd távozott.

Haza­tér­ve a nő neki­fo­gott a cso­ko­lá­dék elfo­gyasz­tá­sá­nak, ám fog­fá­já­sa támadt, így a nas­so­lás­sal fel­ha­gyott. Később meg­je­len­tek nála a rend­őrök, akik a kame­ra­fel­vé­tel alap­ján azonosították.

A vád tár­gya sza­bály­sér­té­si érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge. A Heve­si Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fel­vé­telt a biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.