Főoldal » Hírek » Csokit lopott, majd bántalmazta a vagyonőrt - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy mohá­csi férfi ellen, aki egy áru­ház­ból cso­ko­lá­dét lopott el, majd a vagyon­őrt bántalmazta.

A vád sze­rint a férfi 2022. már­ci­us ele­jén, egy mohá­csi áru­ház­ban a ruhá­za­tá­ba rej­tett 11 tábla cso­ko­lá­dét, majd a pénz­tár mel­lett a kijá­rat felé indult, a cso­ko­lá­dé­kat nem fizet­te ki. A vagyon­őr ész­lel­te a cse­lek­ményt, ezért a kijá­rat előtt a férfi elé állt, és fel­szó­lí­tot­ta, hogy áll­jon meg. Az elkö­ve­tő kérte a vagyon­őrt, hogy enged­je el, aki nem állt félre, ezért a férfi a ruhá­za­tát meg­ra­gad­ta, oldal­ra rán­tot­ta, és ököl­lel meg­ütöt­te az arcát. Az őr az ütés­től oldal­ra lépett, ezt kihasz­nál­va a férfi a cso­ko­lá­dé­val együtt elmenekült.

A mohá­csi rend­őrök a rab­lás után rövid idő­vel őri­zet­be vet­ték a fér­fit, a Pécsi Járás­bí­ró­ság elren­del­te letartóztatását.

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után nyolc nap­pal benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.