Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Csomagtartóban bújtatta el – gyorsított eljárásban embercsempészés miatt ítélték el

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a török fér­fit, aki hét­főn egy török állam­pol­gár­nak nyúj­tott segít­sé­get ahhoz, hogy Szer­bia terü­le­té­ről Magyar­or­szág­ra belépjen.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2018. novem­ber 26-án, este kilenc óra körül, a rösz­kei határ­át­ke­lő­nél gép­ko­csi­val belé­pett Magyar­or­szág terü­le­té­re. A jármű cso­mag­te­ré­ben, a vád­lott tud­tá­val, egy török sze­mély bújt el. Az elrej­tő­zött sze­mély Magyar­or­szág terü­le­té­re nem jog­sze­rű­en lépett be, az ország terü­le­tén való tar­tóz­ko­dá­sá­nak jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudta.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elkö­ve­tőt ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ta és gyor­sí­tott eljá­rás­ban, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után három nap­pal már bíró­ság elé állí­tot­ta. Az egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évre fel­füg­gesz­tet­te, és a vád­lot­tat 1 évre Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tot­ta. Az íté­let jogerős.