Főoldal » Archív » Csomagtartóban rejtették el az illegális határátlépőket

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a vagyo­ni haszon­szer­zés végett több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­ügy­ben indít­vá­nyoz­ta három szerb állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak az elren­de­lé­sét, akik kilenc afgán sze­mély ille­gá­lis szál­lí­tá­sá­ban vet­tek részt. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik férfi 2020. feb­ru­ár 5-én,  haj­nal­ban, Sze­ged tér­sé­gé­ben, a magyar-szerb állam­ha­tár köze­lé­ben, az álta­la bérelt szerb honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­ba, a meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­ra, 4.000,- Euro ellen­ér­ték fejé­ben fel­vett kilenc, Magyar­or­szá­gon jog­el­le­ne­sen tar­tóz­ko­dó afgán állam­pol­gárt azzal a szán­dék­kal, hogy őket Auszt­ri­á­ba, Pan­dorf­ba szál­lít­ja. Ez a férfi meg­ál­la­po­dott két másik szerb állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val, hogy azok egy szerb honos­sá­gú gép­jár­mű­vel kísé­rik az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket szál­lí­tó gép­ko­csit, ezzel biz­to­sít­va a sike­res szállítást.

A rend­őr­jár­őrök 2020. feb­ru­ár 5. nap­ján 8 óra 5 perc­kor és 8 óra 10 perc­kor az M1 autó­pá­lya, Győr felé veze­tő olda­lá­nak 93 km-szelvényénél ellen­őr­zés alá von­ták a két gép­ko­csit, a kül­föl­di sze­mé­lye­ket az őket szál­lí­tó jár­mű­ben, az utas­tér­ben és a cso­mag­tar­tó­ban fellelték.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta mind­há­rom férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, és a bün­te­tő­le­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válnának.

A bíró­ság az ügyész indít­vá­nya alap­ján a fér­fi­ak letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.