Főoldal » Archív » Csónakkal csempésztek át illegális határátlépőket - vádemelés

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki idén janu­ár­ban tizen­négy ille­gá­lis határ­át­lé­pő Nyugat-Európába csem­pé­szé­sé­ben álla­po­dott meg.

A vádirat sze­rint a férfi isme­ret­len sze­mé­lyek­kel álla­po­dott meg abban, hogy a román-szerb-magyar határ­térség­ből ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket szál­lít az Euró­pai Unió belső terü­le­tei felé. A meg­ál­la­po­dás­nak megfelelő­en a férfi 2020. janu­ár 18-án, éjjel 3 óra­kor a Deszk és Klá­ra­fal­va közöt­ti kül­te­rü­let­re haj­tott, ahol a 43-as számú főúton az álta­la veze­tett autó­ba fel­vett 5 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt, illet­ve továb­bi 9 sze­mély vára­ko­zott még arra, hogy a vád­lott által veze­tett gép­ko­csi­ba beszáll­jon, ami­kor a rend­őrök őket iga­zol­tat­ták. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket isme­ret­len ember­csem­pé­szek csó­na­kok­kal jut­tat­ták át a szerb-magyar állam­ha­tá­ron és indí­tot­ták útba a vád­lot­tal meg­be­szélt talál­ko­zá­si pont felé. Az uta­sok egyi­ke sem ren­del­ke­zett a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő jog­sze­rű belé­pés és tar­tóz­ko­dás fel­té­te­le­i­vel, így őket a rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták, míg a szerb fér­fit őri­zet­be vették.

A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.