Főoldal » Hírek » Csónakokat lopott a Tisza holtágáról - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy ceg­lé­di fér­fi­val szem­ben, aki isme­ret­len tár­sá­val együtt a Tisza holt­ágá­ról két csó­na­kot lopott el úgy, hogy a kikö­té­sük­re szol­gá­ló lán­co­kat levág­ta, majd a csó­na­ko­kat után­fu­tó­ra pakol­ták és elvitték.

A vád­irat sze­rint a ceg­lé­di férfi és isme­ret­len társa tavaly júni­us­ban a Lakitelek-Tőserdőben talál­ha­tó ún. Szik­rai holt­ágon lánc­cal kikö­tött és lakat­tal lezárt két csó­na­kot lopott el. A vád­lott és társa a csó­na­kok kikö­té­sé­re szol­gá­ló lán­co­kat levág­ta, azután után­fu­tó­ra felpakolta.

Más­nap a vád­lott az egyik, 70 ezer forint érté­kű csó­na­kot vissza­vit­te arra a hely­re, ahol a sér­tett koráb­ban hagy­ta és a lán­cot egy kábel­da­rab­bal összekötötte.

A másik csó­nak gaz­dá­já­nak oko­zott közel 100 ezer forint össze­gű kár nem térült meg, ezért a nyo­mo­zás során kára meg­té­rí­té­se érde­ké­ben pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit két rend­be­li lopás  bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­bá­ra bocsá­tást, vala­mint a sér­tett pol­gá­ri jogi igé­nyé­nek elbí­rá­lá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.