Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Csontozó késsel bántalmazta nejét egy férj – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A férj vacso­ra köz­ben szó­vál­tás­ba került fele­sé­gé­vel, majd a cson­to­zó kést és vil­lát eldob­va bele­vág­ta felső testébe. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. novem­ber végén, egy bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő csa­lá­di házuk­ban disz­nó­ölést tar­tott, éjsza­ká­ra leit­ta­so­dott. Vacso­ra­kor együtt étke­zett fele­sé­gé­vel és két éves gyer­me­kük­kel, azon­ban vitá­ba keve­red­tek, ugyan­is a nő sérel­mez­te ittas­sá­gát, ille­tő­leg egyéb pár­kap­cso­la­ti prob­lé­má­i­kat is megemlítette.

A vád­lott ezen fel­há­bo­ro­dott, és ami­kor a fele­ség elfor­dul­va tőle a gyer­me­kük­re figyelt, a kezé­ben lévő cson­to­zó kést és vil­lát össze­fog­ta, feje fölé emel­te és azo­kat eldob­va bele­vág­ta fele­sé­ge bor­dái közé. A sér­tett erős fáj­dal­mat érzett, rosszul­lé­te miatt fel akar­ta hívni az édes­any­ját, de a vád­lott ezt elke­rü­len­dő igye­ke­zett kiseb­bí­te­ni a sérü­lés súlyos­sá­gát, a fele­sé­ge viszont kiment az épü­let­ből, men­tőt hívott, akik kór­ház­ba szállították.

A sér­tett a cse­lek­mény követ­kez­té­ben köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett el, amely élet­men­tő műté­ti beavat­ko­zást igényelt.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.