Főoldal » Archív » Csoportos rablás a Sugovica parton – vádemelés Baján - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

 A Bajai Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt két bajai és egy sze­rem­lei férfi ellen, akik 2016. júni­us 10-én este Baján össze­is­mer­ked­tek egy hely­bé­li fér­fi­vel, majd 85.000 forin­tot zsák­má­nyol­va kira­bol­ták. 

A 20 éves és 22 éves bajai, vala­mint a 21 éves sze­rem­lei fér­fi­ak 2016. júni­us 10-én este egy közös barát­juk bajai laká­sá­ban szó­ra­koz­tak, majd a késő esti órák­ban elin­dul­tak a Halász­part­ra. Itt össze­is­mer­ked­tek egy eny­hén bódult bajai fér­fi­vel, aki szin­tén szó­ra­koz­ni indult és ehhez tár­sa­kat kere­sett.

A sér­tett elme­sél­te a vád­lot­tak­nak, hogy van nála 85.000 forint kész­pénz. A három vád­lott erre elha­tá­roz­ta, hogy erő­szak­kal elve­szik a sér­tett pén­zét és érté­ke­it. Ennek érde­ké­ben a bizal­má­ba fér­kőz­tek, majd együtt a bajai Sugo­vi­ca par­ton lévő sétány felé halad­tak.

A Sugo­vi­ca holt­ág­gal pár­hu­za­mos töl­tés köze­lé­ben egy elha­gya­tott butik­sor­hoz értek, ahol a 20 éves vád­lott ököl­lel nagy erő­vel állon ütöt­te a sér­tet­tet, aki ettől a föld­re esett. Ezután a 20 és 21 éves vád­lot­tak a föld­höz szo­rít­va lefog­ták a bán­tal­ma­zott fér­fit, míg har­ma­dik bűn­tár­suk elvet­te a sér­tett pénz­tár­cá­ját, benne a 85.000 forint kész­pénz­zel, vala­mint egy doboz ciga­ret­tát.

A vád­lot­tak ezután a zsák­má­nyuk­kal elsza­lad­tak a hely­szín­ről. A pénzt egy­más között elosz­tot­ták, a tár­cát pedig a Duná­ba dob­ták. A sér­tett a tes­tén és a fején 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket – így áll­ka­pocs­tö­rést – szen­ve­dett. A vád­lot­ta­kat a rend­őrök néhány nap­pal a rab­lás után elfog­ták és őri­zet­be vet­ték.

A vád­lot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a tár­gya­lást, őket a járá­si ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A sér­tet­tet meg­ütő vád­lott­nak ezen kívül súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt is felel­nie kell. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta velük szem­ben, bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

Kecs­ke­mét, 2016. októ­ber 20. nap­ján

Dr. Náná­si Lász­ló

főügyész

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye