Főoldal » Archív » Csoportos rablás miatt bűnügyi felügyelet alatt a fiatalkorú elkövetők

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség három Nóg­rád megyei fia­tal és fel­nőtt­ko­rú tár­suk bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, akik a gyanú sze­rint hús­vét­hét­főn lakó­he­lyü­kön erő­szak­kal elvet­ték egy fiú locsolópénzét. 

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tők 2020. ápri­lis 13-án, 15 óra körül, meg­ál­la­pod­tak abban, hogy fel­ku­tat­ják a sér­tet­tet és tőle pénzt sze­rez­nek, mert úgy tud­ták, hogy a tizen­négy éves fiú­nál locsol­ko­dás­ból szár­ma­zó kész­pénz van.

Ami­kor az utcán gya­lo­go­san köz­le­ke­dő fiút meg­lát­ták, kör­be­vet­ték őt, majd egyi­kük hátul­ról átfog­ta és térd­haj­la­ton rúgta, ami­től a sér­tett elesett. A föl­dön fekvő sér­tet­tet a gya­nú­sí­tott a föl­dön tar­tot­ta, míg társa a fiú far­zse­bé­ből kivet­te a pénz­tár­cá­ját a benne lévő ezer­öt­száz forint kész­pénz­zel együtt, majd távoz­tak a hely­szín­ről. A kis­ko­rú sér­tett utá­nuk indult, hogy vissza­kér­je a pénz­tár­cá­ját, ekkor azon­ban a fel­nőtt­ko­rú elkö­ve­tő vissza­lé­pett és arcon ütöt­te őt. Végül a pénz­tár­cát vissza­ad­ták a fiú­nak, ellen­ben a pénzt kivet­ték belő­le és úgy ter­vez­ték, hogy azon a későb­bi­ek­ben megosztoznak.

A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár a pénz lefog­la­lá­sá­val megtérült.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva – a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – három gya­nú­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét elren­del­te, míg az egyik fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott ese­tén az indít­ványt eluta­sí­tot­ta, mely dön­tés miatt az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be.