Főoldal » Hírek » Csoportosan rabolták ki a sértettet - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat három sze­mély, köz­tük egy fia­tal­ko­rú nő ellen, míg két tár­su­kat cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­irat sze­rint a sér­tett alko­holt fogyasz­tott egy ven­dég­lá­tó­he­lyen 2019 decem­ber végén Kál­don, ahol ekkor a kifosz­tás­sal vádolt két férfi is jelen volt. A két vád­lott meg­fi­gyel­te, hogy a sér­tett nagy össze­gű kész­pénzt tart magá­nál, ami­kor a sér­tett elő­vet­te a pénz­tár­cá­ját, hogy kifi­zes­se a fogyasztását.

A két vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zik a sér­tett pén­zét, ezért elmen­tek egy roko­nuk­hoz, ahol beavat­ták a ter­vük­be az ott tar­tóz­ko­dó két nőt, köz­tük az egyi­kük fia­tal­ko­rú barát­nő­jét, aki éppen szö­kés­ben volt a kije­lölt gyermekotthonból.

A négy vád­lott a sér­tett után indult autó­val, akit meg is talál­tak a buszmegállóban.

A vád­lot­tak fel­aján­lot­ták a sér­tett­nek, hogy haza­vi­szik autó­val. A gya­nút­lan, beteg­sé­ge miatt hiszé­keny és befo­lyá­sol­ha­tó sér­tett meg­örült az aján­lat­nak és beült a kocsi hátsó ülé­sé­re a két nő közé.

Rövid­del az elin­du­lást köve­tő­en a jár­mű­ve­ze­tő szán­dé­ko­san leful­lasz­tot­ta az autót és kiszál­lí­tot­ta a hátsó ülé­sen uta­zó­kat, hogy tol­ják meg a jár­mű­vet. A vád­lot­tak terve az volt, hogy a két nő a kocsi meg­to­lá­sa köz­ben ész­re­vét­le­nül meg­szer­zi a sér­tett nad­rág­já­nak hátsó zse­bé­ben lévő pénz­tár­cát. A két nő azon­ban nem tudta meg­sze­rez­ni a pénz­tár­cát, mert a sér­tett nad­rág­zse­bén gomb és cip­zár is volt.

Vissza­ül­tek az autó­ba és újra elin­dul­tak, majd a jár­mű­ve­ze­tő ismét szán­dé­ko­san leful­lasz­tot­ta a kocsit, kiszál­lí­tot­ta a hátsó ülé­sen uta­zó­kat, hogy tol­ják meg a jár­mű­vet, azon­ban a két nő ekkor sem tudta meg­sze­rez­ni a sér­tett pénztárcáját.

Ekkor a két férfi elment egy har­ma­dik tár­su­kért, miköz­ben a két nő tár­sa­sá­gá­ban hagy­ták a sér­tet­tet. A két nő ekkor meg­pró­bál­ta elcsá­bí­ta­ni a sér­tet­tet, az egyi­kük ölel­get­ni kezd­te, miköz­ben a másik megint meg­pró­bál­ta elven­ni a pénz­tár­cát, azon­ban ekkor sem járt sikerrel.

Idő­köz­ben a két férfi vissza­ér­ke­zett a har­ma­dik tár­suk­kal, aki szin­tén beült a sér­tet­tel és a két nővel a kocsi hátsó ülé­sé­re és ismét elin­dul­tak, de ekkor már nem a sér­tett lakó­he­lye, hanem a köze­li erdős terü­let felé.

A jár­mű­ve­ze­tő ismét leful­lasz­tot­ta az autót, a hátsó ülé­sen ülő két nő, egy férfi és az ekkor már ijedt sér­tett újra kiszáll­tak, hogy meg­tol­ják a járművet.

A tár­sa­ság­hoz leg­utol­já­ra csat­la­ko­zott vád­lott azon­ban az ere­de­ti terv­től eltér­ve lete­per­te a sér­tet­tet a föld­re, a hátá­ra tér­delt és leszo­rí­tot­ta, eltép­te a nad­rág­zseb gomb­ját, elhúz­ta a cip­zárt, majd a két nő kitép­te a pénz­tár­cát a sér­tett zsebéből.

A három vád­lott vissza­ült az autó­ba, az ott vára­ko­zó két tár­suk mellé, majd elhaj­tot­tak a helyszínről.

A sér­tett pénz­tár­cá­já­ban 1 mil­lió forint volt, amit a vád­lot­tak elosz­tot­tak maguk között.

A járá­si ügyész­ség vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.