Főoldal » Archív » Csoportosan támadtak a biztonsági őrökre egy fővárosi szórakozóhelyen - vádemelés

Az egyik tár­su­kat ért sére­lem miatt a vád­lot­tak össze­sen tizen­hár­man men­tek vissza a VII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­hely­re, ahol egye­bek mel­lett gáz­pisz­tollyal, és kés­sel támad­tak rá a biz­ton­sá­gi őrökre.

A vád­irat sze­rint 2015. szep­tem­ber 19-én éjjel a VII. kerü­let­ben lévő egyik szó­ra­ko­zó­he­lyen az ügy egyik vád­lott­ját szó­vál­tást köve­tő­en egy isme­ret­len férfi bán­tal­maz­ta. Ezután a biz­ton­sá­gi őrök már egyi­kü­ket sem enged­ték vissza a szórakozóhelyre.

A bán­tal­ma­zott férfi ezt köve­tő­en talál­ko­zott három későb­bi vádlott-társával, akik­nek beszá­molt a tör­tén­tek­ről. A vád sze­rint elha­tá­roz­ták, hogy elég­té­telt vesz­nek a bán­tal­ma­zás miatt, ezért az erő- és szám­be­li fölé­nyük biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben, továb­bi isme­rő­sö­ket kér­tek arra, hogy csat­la­koz­za­nak hoz­zá­juk. A vád­lot­tak végül össze­sen tizen­hár­man gyűl­tek össze, és több gép­ko­csi­val elin­dul­tak a szó­ra­ko­zó­hely­hez, majd annak köze­lé­ben leparkoltak.

A biz­ton­sá­gi őrök az öltö­ze­tük­re hivat­koz­va nem enged­ték be a vád­lot­ta­kat a szó­ra­ko­zó­hely­re, egy­út­tal közöl­ték velük, hogy az álta­lunk kere­sett sze­mély már nem tar­tóz­ko­dik bent.

A biz­ton­sá­gi szol­gá­lat tag­jai és a vád­lot­tak között zajló beszél­ge­tés hama­ro­san szó­vál­tás­sá ala­kult, majd ezt köve­tő­en a vád­lot­tak a biz­ton­sá­gi őrök­re támad­tak. Közü­lük heten vol­tak a vád sze­rint azok, akik a négy biz­ton­sá­gi őrt tett­le­ge­sen is bán­tal­maz­ták. A táma­dók közül volt, aki gáz-riasztó fegy­vert hasz­nált, és a vere­ke­dés során azzal köz­vet­len közel­ről több lövést is leadott a sér­tet­tek irá­nyá­ba, és volt olyan, aki kés­sel támad­ta meg az egyik biz­ton­sá­gi őrt, és azzal őt több helyen is meg­vág­ta. Tár­sa­ik pedig ütöt­ték, vagy rúg­ták az őrö­ket, illet­ve poha­rat, asz­talt, szé­ket hají­tot­tak feléjük.

Mind­ez­alatt a többi vád­lott szin­tén agresszí­van visel­ke­dett, és az erő­fö­lé­nyü­ket is kife­jez­ve, tár­sa­ik­ra bűn­se­géd­ként, szán­dék­erő­sí­tő­leg hatottak.

Bán­tal­ma­zás során mind a négy őr meg­sé­rült; egyi­kük­nél a kés okoz­ta ínsé­rü­lés az egyik kezén mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got oko­zott, vala­mint több más sérü­lés mel­lett az orr­csont­ja és eltörött.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.