Főoldal » Archív » Csoportosan támadtak a rendőrökre - vádemelés

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vád­ira­tot nyúj­tott be egy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik a vád sze­rint pár hónap­pal ezelőtt rátá­mad­tak három, velük szem­ben intéz­ke­dő rendőrre.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Cso­por­to­san támad­tak a rend­őrök­re - vádemelés