Főoldal » Hírek » Csőre töltött puskával zavarta el az erdészt - Fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés és fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett, köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy orv­va­dásszal szem­ben, aki tet­ten éré­se­kor az enge­dély nél­kül tar­tott táv­csö­ves, hang­tom­pí­tós pus­ká­ját csőre töl­töt­te, majd a kerü­le­ti veze­tő erdész­re, továb­bá a tár­sa­sá­gá­ban lévő fér­fi­ra sze­gez­ve agyon­lö­vés­sel fenye­get­te meg őket, ha nem enge­dik sza­ba­don távozni.

A vád­irat sze­rint a jános­hal­mai férfi orv­va­dá­szat cél­já­ból egy 22-es kali­be­rű pus­kát szer­zett. A táv­csö­ves, hang­tom­pí­tós pus­ká­val 2020. szep­tem­ber 7-én kora reg­gel egy vadász­te­rü­let­nek minő­sü­lő jános­hal­mi erdő szé­lén tar­tóz­ko­dott, ami­kor szol­gá­la­ti egyen­ru­há­ban meg­je­lent a kerü­le­ti veze­tő erdész és tet­ten érte az orv­va­dászt. A vadá­szat jog­sze­rű­sé­ge érde­ké­ben eljá­ró veze­tő erdész szá­mon kérte a vád­lot­ton az enge­dély nél­kü­li vadá­sza­tot. Ekkor az orv­va­dász a nála lévő pus­kát egy hir­te­len moz­du­lat­tal csőre töl­töt­te és azt a veze­tő erdész­re, vala­mint a mind­vé­gig tár­sa­sá­gá­ban lévő bér­va­dász férfi irá­nyá­ba sze­gez­te, miköz­ben közöl­te, hogy " agyon­lő­lek ben­ne­te­ket vagy min­den­ki megy a maga útján vissza". A két férfi a fenye­ge­tés­nek enged­ve, annak bevál­tá­sá­tól tart­va, a hely­szín­ről azon­nal távo­zott. A vád­lott azért, hogy az eset­le­ges fele­lős­ség­re vonást elke­rül­je, a veze­tő erdészt köz­fel­ada­tá­nak tel­je­sí­té­sé­ben fegy­ver­rel fenye­get­ve akadályozta.

A kis­kun­ha­la­si rend­őrök lefog­lal­ták a műkö­dő­ké­pes és embe­ri élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas pus­kát, amely­nek tar­tá­sá­hoz a vád­lott nem ren­del­ke­zett engedéllyel. 

Az ügyész­ség az orv­va­dászt lőfegy­ver­rel vissza­élés és fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett, köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja. A sza­bad­lá­bon lévő vád­lott ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni. 

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.