Főoldal » Hírek » Csúzlival okoztak több mint 4 M Ft-os kárt, vádemelésre került sor – a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi fotókkal

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség 2 rend­be­li társ­tet­tes­ként fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, 3 rend­be­li nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te és 1 rend­be­li ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 21 éves bün­te­tett és egy 20 éves bün­tet­len elő­éle­tű békés­csa­bai férfi ellen, akik pusz­ta szó­ra­ko­zás­ból több mint 4 M Ft-os kárt okoz­tak csúz­lik­kal és üveggolyókkal.

Az egy­más­sal bará­ti viszony­ban lévő két fia­tal férfi 2021. feb­ru­ár 16-17-én az esti órák­ban Békés­csa­bán – egy barát­juk tár­sa­sá­gá­ban, aki az elkö­ve­tés­ben nem vett részt és ahhoz segít­sé­get sem nyúj­tott – autó­val köz­le­ked­ve a maguk­kal vitt, az élet kiol­tá­sá­ra, illet­ve testi sér­tés oko­zá­sá­ra alkal­mas csúz­lik­kal és üveg­go­lyók­kal 12 db busz­meg­ál­lót ron­gál­tak meg város­szer­te oly módon, hogy az üve­ge­zé­sü­ket betör­ték, ezzel 3 M Ft-ot meg­ha­la­dó kárt okoz­tak a város önkor­mány­za­tá­nak. Meg­ron­gál­tak ezen felül egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság tulaj­do­ná­ban lévő utas­vá­rót és üveg­fa­lat, közel 560.000 Ft kárt okoz­va, egy, a Magyar Állam tulaj­do­nát képe­ző ingat­lant, ahol 56.000 Ft-os kár hagy­tak maguk után, ille­tő­leg egy másik gaz­da­sá­gi tár­sa­ság tulaj­do­nát képe­ző ren­dez­vény­ha­jót is, amely­ben közel 600.000 Ft-os kárt tet­tek. A ter­hel­tek erő­sza­kos és kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes maga­tar­tá­sai alkal­ma­sak vol­tak arra, hogy mások­ban ria­dal­mat vagy meg­bot­rán­ko­zást keltsenek.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a cse­lek­mé­nye­i­ket beis­me­rő ter­hel­te­ket tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hozott bün­te­tő­vég­zé­sé­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, ren­del­je el párt­fo­gó fel­ügye­le­tü­ket, külön maga­tar­tá­si sza­bály­ként írja elő a szá­muk­ra, hogy civil szer­ve­zet­nél vagy egy­ház­nál köz­hasz­nú mun­kát végez­ze­nek, ille­tő­leg köte­lez­ze őket a sér­tet­tek részé­re oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/csuzlival-rongaltak-elfogtak-oket-a-rendorok#2