Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Dániában futtatták a lányokat – rendőrségi videóval – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt nyolc békés vár­me­gyei vala­mit egy makói fér­fi­val szem­ben, akik 2019. és 2021. év között kop­pen­há­gai laká­sok­ba szál­lí­tot­tak és pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­re kény­sze­rí­tet­tek tizen­öt kiszol­gál­ta­tott nőt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak a Magyar­or­szá­gon meg­is­mert, nehéz sor­ban élő, fia­tal nők­nek előbb sze­rel­met ígér­tek, majd miu­tán a bizal­muk­ba fér­kőz­tek, sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok nyúj­tá­sá­ra vet­ték rá őket. Elő­for­dult, hogy a lányo­kat itt­hon, vagy Német­or­szág­ban fut­tat­ták, de leg­több­ször Kop­pen­há­gá­ba vit­ték. Itt online szexpartner-kereső olda­la­kon hir­det­ték meg, majd az egyik vád­lott által bérelt ingat­la­nok­ban szo­báz­tat­ták őket, a keres­mé­nyü­ket pedig elvet­ték. Miu­tán elér­ték, hogy tőlük tel­je­sen függő hely­zet­be kerül­je­nek, az elkö­ve­tők leala­cso­nyí­tó­an beszél­tek a sér­tet­tek­kel. Több ízben tett­leg bán­tal­maz­ták, meg­aláz­ták őket, egyi­kük­nek rend­sze­rint a szo­ba­sa­rok­ban kel­lett tér­de­pel­nie mások jelenlétében.

A vád­lot­tak „saját lánya­ik” fut­ta­tá­sa mel­lett oly módon segí­tet­ték egy­más bűnös tevé­keny­sé­gét, hogy ha vala­me­lyi­kük nem ért rá, úgy helyet­te szál­lí­tot­ták, fel­ügyel­ték és irá­nyí­tot­ták a másik vád­lott­hoz tar­to­zó sér­tet­te­ket, átvet­ték tőlük a bevételeket.

A főügyész­ség a ter­hel­te­ket minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­vel vala­mint kitar­tott­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Gyu­lai Tör­vény­szék fog dönteni.

Az ügy­ben a nyo­mo­zó ható­ság által az elkö­ve­tők elfo­gá­sá­ról kiadott videó-és kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/figyelem-itt-a-rendorseg