Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Deák Ferenc és a közvádlók

Vajon mi köze volt Deák Ferenc­nek a modern ügyész­ség kiala­ku­lá­sá­hoz? Az élet­raj­zok­ban azt olvas­suk, hogy jogi mun­kás­sá­gát Zala vár­me­gye tisz­ti ügyé­sze­ként kezd­te. Ha a mai fogal­mi kész­le­tünk­kel köze­lí­tünk a témá­hoz, könnyen fél­re­ér­tel­mez­zük ezt az infor­má­ci­ót. A XIX. szá­zad­ban ugyan­is a tisz­ti ügyész kife­je­zés tel­je­sen mást jelen­tett. Az már köze­lebb visz a meg­ol­dás­hoz, hogy a "haza böl­cse" az első fele­lős magyar kor­mány igazságügy-minisztere volt 1848-ban. Ez ismert adat, de az talán már kevés­bé, hogy rövid, mind­össze hat hóna­pig (1848. márc.-szept.) tartó hiva­ta­li ideje alatt orszá­gos köz­vád­ló­kat neve­zett ki, akik­nek az állam bün­te­tő igé­nyé­nek érvé­nye­sí­té­se volt a fel­ada­tuk, ahogy ma is ez az ügyé­szi munka egyik leg­fon­to­sabb eleme.

Továb­bi rész­le­tek: https://ugyeszseg.hu/az-ugyeszsegrol/tortenete/