Főoldal » Hírek » Rendezvények » Deák Ferenc Jogásznapot tartott a Magyar Jogászegylet Zala Vármegyei Szervezete

A Magyar Jogász­egy­let Zala Vár­me­gyei Szer­ve­ze­te az immár hagyo­má­nyos Deák Ferenc jogász­na­pi szak­mai kon­fe­ren­ci­á­ját idén ügyész­sé­gi elő­adók bevo­ná­sá­val tar­tot­ta meg. 

Dr. Ibo­lya Tibor bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes elő­adá­sá­ban hang­sú­lyoz­ta, hogy az 5 éve hatály­ban lévő bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény az eljá­rá­sok gyor­sí­tá­sa, a bíró­sá­gok teher­men­te­sí­té­se kap­csán még a várt­nál is job­ban bevál­tot­ta a tör­vény­ho­zói szán­dé­kot.

Dr. Szé­kely Tamás főügyész kiemel­te az ilyen ren­dez­vé­nyek jelen­tő­sé­gét, hiszen így nyí­lik lehe­tő­ség arra, hogy a társ­szer­vek tag­jai ütköz­tes­sék néze­te­i­ket, jogi állás­pont­ju­kat, mivel egy­sé­ges jog­gya­kor­lat csak akkor ala­kul­hat ki, ha a nyo­mo­zás, a vád­eme­lés és az ítél­ke­zés külön­bö­ző néző­pont­ból ugyan, de egy­sé­ges jogi követ­kez­te­té­sek­re jut. 

Dr. Sólyom Péter köz­jo­gi főügyész helyet­tes és dr. Fuchs Móni­ka cso­port­ve­ze­tő ügyész  az ügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi tevé­keny­sé­gé­nek egy-egy sze­le­tét mutat­ta be, a civil szer­ve­ze­tek és az állat­vé­de­lem kap­csán. 

Fotó: Mészá­ros T. Lász­ló