Főoldal » Archív » Debrecenből Padovába tartó cigarettacsempészt fogtak el az M70-esen

 A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye

Egy román-moldovai ket­tős állam­pol­gár­sá­gú fér­fit 2014. októ­ber 2-án 21 óra­kor az M70-es autó­úton, Csör­nye­föld tér­sé­gé­ben tar­tóz­tat­tak fel a NAV mun­ka­tár­sai, ami­kor egy sze­mély­gép­ko­csi­val ciga­ret­tát csem­pé­szett. Az ellen­őr­zés során a jármű hátsó lök­há­rí­tó­já­ban, az üzem­anyag­tar­tá­lyá­ban, az ülés­tám­lá­ban kiala­kí­tott rej­tek­he­lyen, küszö­bök­ben, a műszer­fal mögöt­ti rej­tek­he­lyen, vala­mint a kipu­fo­gó felett kiala­kí­tott helyen össze­sen 4,7 mil­lió forint érté­kű, 499 kar­ton zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát vet­tek elő.

A ter­helt Deb­re­cen­ből szál­lí­tot­ta a román honos­sá­gú sze­mély­gép­jár­mű­vel a ciga­ret­tát és az olasz­or­szá­gi Pado­va volt az úti cél. A NAV jöve­dé­ki eljá­rás kere­té­ben a lefog­lalt ciga­ret­tát és az átala­kí­tott sze­mély­gép­ko­csit elko­boz­ta. Az ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bün­tet­te miatt emelt vádat a ter­helt­tel szem­ben a Nagy­ka­ni­zsai Járás­bí­ró­ság előtt.

Zala­eger­szeg, 2015. júli­us 23.                                                                                                                                                                                  Dr. Kon­dá­kor Fere­renc főügyész