Főoldal » Hírek » DIGITALIZÁLÓDÓ VILÁG KIHÍVÁSAI A JOGALKOTÁSBAN ÉS JOGALKALMAZÁSBAN - konferencia az NKE-n
A digi­ta­li­zá­ció mind a jog­al­ko­tó­nak, mind a jog­al­kal­ma­zók­nak egy­szer­re jelent lehe­tő­sé­get és kihí­vást. A Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem kri­mi­no­ló­gi­ai, vala­mint bün­te­tő­jo­gi tan­szé­ke elmé­le­ti és gya­kor­la­ti szak­em­be­rek segít­sé­gé­vel járta körbe kon­fe­ren­ci­á­ján a digi­ta­li­zá­ci­ó­nak a bűnö­zés, a jogi fele­lős­ség, a bűn­ül­dö­zés, a büntetés-végrehajtás terén fel­ve­tett kérdéseit. 
 
Polt Péter leg­főbb ügyész, egye­te­mi tanár a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­ci­á­nak a bün­te­tő­jog­ra gya­ko­rolt lehet­sé­ges hatá­sa­i­ról beszélt.