Főoldal » Archív » Dílerek és fogyasztók Nagykőrösön

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat 13 fér­fi­val szem­ben, akik kábí­tó­szert árul­tak és fogyasz­tot­tak Nagy­kő­rö­sön és környékén.

A bűn­ügy vád­lot­tai, 13 fia­tal­em­ber Nagy­kő­rö­sön, Ceg­lé­den, Kecs­ke­mé­ten, Nagy­kát­án, Tápi­ó­bics­kén élnek. Nyolc­an közü­lük 2016 janu­ár­já­tól 2016 novem­be­ré­ig kiter­jedt vevői kört kiépít­ve külön­bö­ző kábí­tó­sze­re­ket árul­tak Nagy­kő­rö­sön és környékén.

A kíná­la­tuk­ban her­bál, speed és mari­hu­á­na sze­re­pelt. Az egyik vád­lott Nagy­kát­án maga ter­mesz­tet­te a kan­na­biszt, amit rajta kívül a ter­jesz­tés­re jelent­ke­ző tár­sai árul­tak. Az ügy­le­te­ket a vád­lot­tak laká­sán, nagy­áru­ház par­ko­ló­já­ban, ben­zin­ku­ta­kon bonyo­lí­tot­ták le.

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fi­a­kat. A keres­ke­dő vád­lot­tak leg­na­gyobb vásár­ló­i­nak, 5 fér­fi­nak kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt kell bíró­ság elé állni.

Az ügyész­ség a nagy tétel­ben keres­ke­dő vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés­re és vagyon­el­kob­zás­ra tett indítványt.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Nagy­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.