Főoldal » Hírek » Dílerek letartóztatására tett eredményes indítványt az ügyészség- FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta egy doro­gi és egy esztergom-kertvárosi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tet­tek kábítószert.

Az indít­vány sze­rint a doro­gi férfi az élet­tár­sá­val együtt a doro­gi albér­le­tük­ben érté­ke­sí­tet­tek  mari­hua­nát, és amfe­ta­mint. A férfi 2019. évben arra kérte élet­tár­sát, hogy a hoz­zá­juk érke­ző fogyasz­tók­nak adja át az előre össze­ké­szí­tett cso­ma­got és eset­én­ként vegye át azok ellen­ér­té­két, a nő ennek mint­egy 20 alka­lom­mal ele­get is tett. Elő­for­dult az is, hogy a nő végez­te a kábí­tó­sze­rek kimé­ré­sét és azok csomagolását.

A doro­gi férfi a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­ből befolyt pénz­ből fizet­te az albér­let költ­sé­ge­it, vala­mint vásá­rolt 3,5 mil­lió forin­tért egy ingat­lant, és 500.000 forin­tért egy gépkocsit.

Az esztergomi-kertvárosi férfi 2020. tava­szát köve­tő hóna­pok­ban vásá­rolt a doro­gi fér­fi­tól mari­hu­á­nát és amfe­ta­mint több, mint egy­mil­lió forint érték­ben, ami­ből fogyasz­tott, vala­mint továb­bi három sze­mély­nek érté­ke­sí­tett. Ennek a fér­fi­nak az érté­ke­sí­tés­ből több, mint 900.000 forint jöve­del­me származott.

A doro­gi rend­őrök az esztergom-kertvárosi férfi laká­sán, vala­mint a doro­gi férfi albér­le­té­ben, illet­ve a kábí­tó­szer érté­ke­sí­tés jöve­del­mé­ből vásá­rolt külön ingat­lan­ban  növé­nyi tör­me­lé­ket alu­fó­li­á­ba, illet­ve nej­lon­zacs­kó­ba cso­ma­gol­va, fehér port, vala­mint kábí­tó­szer­rel szennye­zett hasz­ná­la­ti tár­gya­kat fog­lal­tak le.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a két férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt egy-egy hónap­ra elrendelte.

A vég­zést az ügyész tudo­má­sul vette, az elkö­ve­tők és a védők fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.