Főoldal » Hírek » Díszkarddal támadt a férfi a kutyáit sétáltató sértettre - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés a 69 éves férfi ellen, aki egy dísz­kard­dal támadt rá az utcán a kutyá­it sétál­ta­tó sértettre

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 69 éves ter­helt 2021 augusz­tu­sá­ban Győr­ben keve­re­dett szó­vál­tás­ba egy fér­fi­val, aki két kutyá­ját sétál­tat­ta. A 35 éves sér­tett sze­ren­csét­len­sé­gé­re az elkö­ve­tő a szó­vál­tást meg­elő­ző­en épp egy dísz­kar­dot tisz­to­ga­tott, így azzal támadt a sértettre.

A vád­lott a kard­dal két­szer is meg­vág­ta a sér­tett véde­ke­zé­sül fel­emelt kezét. A sér­tett azért, hogy mene­kül­jön, egy­szer meg­ütöt­te a vád­lot­tat. Ettől mind­ket­ten eles­tek, és ezután a sér­tett kutyái is az elkö­ve­tő­re támad­tak gaz­dá­juk védel­mé­ben. A sér­tett ekkor már azzal volt elfog­lal­va, hogy a vád­lott­ról leszed­je a kutyákat.

A cse­lek­mény során a vád­lott és a sér­tett is nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek. A sér­tett nem ter­jesz­tett elő magán­in­dít­ványt, nem kérte, hogy a sérü­lé­sei miatt is jár­ja­nak el a ter­helt­tel szemben.

Így a férfi ellen az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat, vele szem­ben három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.