Főoldal » Hírek » DNS-e alapján azonosították a 10 évvel ezelőtti fegyveres rablás elkövetőjét - fotókkal - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal az ötve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki isme­ret­len tár­sá­val 2013 máju­sá­ban rabolt ki ott­ho­nuk­ban egy bala­ton­lel­lei házaspárt.

A vád lénye­ge sze­rint a férfi és társa ismer­te a keres­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó, tehe­tős sér­tet­ti csa­lá­dot, ezért elha­tá­roz­ták, hogy erő­szak útján szer­zik meg ott­hon tar­tott érté­ke­i­ket. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re a fér­fi­ak ala­po­san fel­ké­szül­tek, egye­bek mel­lett álru­hát, erős fényű lám­pát, gázspray-t, fegy­vert és gyors­kö­tö­zőt is vit­tek magukkal.

A fér­fi­ak az elkö­ve­tés nap­ján a haj­na­li órák­ban úgy jutot­tak be a sér­tet­tek csa­lá­di házá­ba, hogy a szom­szé­dos tel­ken fel­ál­lí­tott lét­rán elő­ször a mel­lék­épü­let tete­jé­re, onnan pedig a hátsó erkély­re mász­tak fel, ahol a redőnyt lesza­kí­tot­ták, majd az ajtó zár­ját meg­fúr­ták. A lakók a betö­rés zajá­ra nem ébred­tek fel, mivel az ingat­lan távo­lab­bi részé­ben aludtak.

A ház­ban a feke­te ruhá­zat­ban és feke­te símaszk­ban lévő vád­lott és társa a háló­szo­bá­ban alvó sér­tet­tek­re erős fényű lám­pát irá­nyí­tott és rájuk ron­tot­tak oly módon, hogy a vád­lott a fele­sé­get rán­gat­ta ki boká­já­nál fogva az ágy­ból, majd hát­ra­fe­szí­tett kar­ja­it gyors­kö­tö­ző­vel össze­kö­töt­te és a für­dő­be kísér­te. A ter­helt a sér­tett nőt a zuhany­zó mellé kötöt­te és azt tuda­kol­ta tőle, hogy hol tart­ják a pén­zü­ket. Ezt köve­tő­en a vád­lott vissza­ment a háló­ban lévő tár­sá­hoz, aki koráb­ban már a férj sze­mé­be gázspray-t fújt, fel­lök­te, majd ráug­rott és egy fegy­ver­rel test­szer­te köze­pes erő­vel ütle­gel­ni kezd­te, miköz­ben ordít­va azt köve­tel­te, hogy mond­ja meg, hol van a trezor.

A fér­fi­ak által kitar­tó­an alkal­ma­zott erő­szak és súlyos fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra, a meg­fé­lem­lí­tett és bán­tal­ma­zott sér­tet­tek útmu­ta­tá­sa alap­ján az elkö­ve­tők a hely­szín­ről több mint más­fél mil­lió forint érté­kű kész­pénz­zel, éksze­rek­kel, a sér­tett férfi által enge­déllyel tar­tott fegy­ve­rek­kel és autó­val távoztak.

A vád­lot­tat végül egy elle­ne orv­va­dá­szat és lőfegy­ver­rel vissza­élés miatt 2021-ben indult bűn­ügy­ben levett DNS minta alap­ján sike­rült azo­no­sí­ta­ni, továb­bá a minta egye­zést muta­tott egy Auszt­ri­á­ban 2011-ben hason­ló mód­szer­rel elkö­ve­tett fegy­ve­res rab­lás miatt indí­tott bűn­ügy­ben is. A sér­tet­től elvett fegy­ve­rek egy részét 2016-ban fog­lal­ták le, ugyan­csak egy minő­sí­tett rab­lás miat­ti büntetőügyben.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indítványt.

A képe­ken az ingat­lan­ba tör­té­nő beju­tás helye, a sér­tett nő kikö­tö­zé­sé­nek helye, vala­mint az elvitt gép­jár­mű lát­ha­tó, ame­lyet rövid­del a rab­lás elkö­ve­té­se után Sió­fo­kon hagy­tak hátra a tettesek.