Főoldal » Hírek » DNS-e alapján azonosították a kaposvári húsbolt rablóját – fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az 50-es éve­i­ben járó nővel szem­ben, aki fia játék­fegy­ve­ré­vel rabolt ki egy hen­tes üzle­tet Kapos­vár belvárosában.

A vád sze­rint a vád­lott anya­gi nehéz­sé­gek­kel küz­dött, ezért 2020 novem­be­ré­ben elha­tá­roz­ta, hogy szám­la­tar­to­zá­sa­it rab­lás­ból szer­zett pénz­ből fogja ren­dez­ni. A nő meg­ter­vez­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, így kisze­mel­te a zárás előtt már kevés­bé for­gal­mas hús­bol­tot, fér­fi­ru­há­za­tot, nagyobb mére­tű cipőt, kesz­tyűt vett fel, továb­bá egy, az iga­zi­hoz meg­té­vesz­té­sig hason­lí­tó játék­fegy­vert is magá­val vitt. Az elkö­ve­tő köz­vet­le­nül zárás előtt lépett az üzlet­be, ahol a fegy­vert az eladó­ra irá­nyít­va a bevé­telt köve­tel­te. Az eladót meg­ijesz­tet­te az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye és félel­mé­ben átad­ta az azna­pi 78.500 forint bevé­telt. A nő ezt köve­tő­en egy köze­li kapu­alj­ban átöl­tö­zött, majd szaty­rát a hely­szí­nen hagy­va ott­ho­ná­ba távozott.

A ter­helt idén elkö­ve­tett vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye miatt DNS pro­fil­ja beke­rült a bűn­ügyi nyil­ván­tar­tás­ba, amely egye­zést muta­tott az álta­la a rab­lást köve­tő­en hát­ra­ha­gyott szaty­ron rög­zí­tett min­tá­val, így tud­ták a más­fél évvel koráb­bi bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­je­ként azonosítani.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő minő­sí­tett rab­lás vád­lott­já­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A képet a kapos­vá­ri rend­őrök készí­tet­ték a bűn­cse­lek­mény helyszínén.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mé­nyek az aláb­bi elér­he­tő­sé­ge­ken olvashatók:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ket-ev-utan-rendorkezen-a-kaposvari-rablo

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-somogyi-vizsgalok-befejeztek-a-nyomozast-es-1