Főoldal » Archív » Dohányboltba és élelmiszerüzletbe ment rabolni egy budapesti férfi - vádemelés - FOTÓVAL

A vád sze­rint az 54 éves férfi tavaly decem­ber­ben egy kés­sel kira­bolt egy III. kerü­le­ti dohány­bol­tot, pár nap­pal később pedig egy élel­mi­szer­üz­let­ből pró­bált meg fenye­ge­tés­sel pénzt sze­rez­ni, onnan azon­ban az eladó­nő hatá­ro­zott fel­lé­pé­se miatt érté­kek nél­kül mene­kült el.

A vád­irat lénye­ge sze­rint, a férfi 2017. decem­ber 7-én dél­után bement egy III. kerü­le­ti dohány­bolt­ba, és a nála lévő kés­sel fenye­get­ve arra kény­sze­rí­tet­te az eladót, hogy adja át neki a bevé­telt. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra az eladó átad­ta a kassza tar­tal­mát a vád­lott­nak, aki a meg­szer­zett pénz­zel elmenekült.

A férfi pár nap­pal később, 2017. decem­ber 14-én dél körül egy szin­tén III. kerü­le­ti élel­mi­szer­bolt­ba ment be azzal a szán­dék­kal, hogy azt kira­bol­ja. Az eladó­nő­re kést fogott, és a bevé­telt köve­tel­te tőle, a nő azon­ban a fenye­ge­tés elle­né­re nem enge­del­mes­ke­dett, hanem egy hir­te­len moz­du­lat­tal meg­nyom­ta a pánik­gom­bot, majd a cse­me­ge­pult­ról fel­ka­pott egy kést, és azt maga elé tart­va közöl­te a vád­lot­tal, hogy nem kapja meg a pénzt.

A riasz­tó han­gos jel­zé­se, vala­mint az eladó hatá­ro­zott fel­lé­pé­se miatt pénz nél­kül mene­kült el a helyszínről.

A fér­fi­val szem­ben a vád két rend­be­li fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te - a máso­dik eset­ben kísér­le­te -, amely bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra tizen­öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által az üggyel kap­cso­lat­ban koráb­ban köz­zé­tett fotó az aláb­bi lin­ken elérhető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-az-obudai-rablot