Főoldal » Hírek » Dohányboltban rabolt - VIDEÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a rab­lás elkö­ve­té­sét köve­tő­en kül­föld­re távo­zott, őt euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján Német­or­szág­ból, repü­lő­vel hoz­ták haza, amely után az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság 2021. már­ci­us 8-án a letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről a https://ugyeszseg.hu/repulovel-hoztak-haza-a-rablot-a-komarom-esztergom-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/ olda­lon adott ki köz­le­ményt az ügyészség.

A vád­irat sze­rint a férfi 2015. feb­ru­ár 2-án, 17 óra 40 perc körü­li idő­ben az orosz­lá­nyi dohány­bolt­ba bement, az eladó felé egy kést tar­tott és őt a bevé­tel átadá­sá­ra kény­sze­rí­tet­te. A sér­tett 48.000 forin­tot adott át a fér­fi­nak, aki a pénz­zel együtt távo­zott az üzletből.

A rab­lás elkö­ve­té­sét köve­tő­en a férfi kül­föld­re távo­zott, őt euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján a német ható­sá­gok 2020. novem­ber 22-én  elfog­ták, 2021. már­ci­us 5-én a magyar ható­sá­gok­nak átadták.

Az elkö­ve­tő a bün­te­tő­el­já­rás­ban a rab­lás­sal oko­zott kárt a sér­tett­nek megtérítette.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.

Az ese­tet az üzlet kame­ráj­ra rögzítette: