Főoldal » Hírek » Dohányboltból akart pénzt és cigarettát szerezni egy férfi - FOTÓVAL - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki érté­kek meg­szer­zé­se végett tég­la­da­ra­bok­kal tele háti­zsák­kal ütöt­te fejbe a bolti eladót.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en rövid­del kül­föld­ről köl­tö­zött haza Magyar­or­szág­ra és a szü­lei házá­ban élt. A férfi sem állan­dó mun­ka­hellyel, sem rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, ita­lo­zó élet­mó­dot folytatott.

2020. már­ci­us 24-én dél­után elha­tá­roz­ta, hogy pénzt és érté­ke­ket fog sze­rez­ni, ezért a náluk tar­tóz­ko­dó egyik roko­na kerék­pár­já­val elment Mező­pet­er­dre, ahol az egyik dohány­bol­tot sze­mel­te ki. A vád­lott a lakó­he­lyén egy háti­zsák­ba tég­la­da­ra­bo­kat tett és azt is magá­val vitte.

A vád­lott tudta azt, hogy a jár­vány­hely­zet miatt a dohány­bolt­ban csak egy vásár­ló tar­tóz­kod­hat. A férfi meg­vár­ta, amíg az üzlet­ből kijött a vásár­ló, majd bement a dohány­bolt­ba, ahol az eladó­ként dol­go­zó sér­tet­től ciga­ret­tát kért. A sér­tett meg­for­dult, hogy a polc­ról leve­gye a dohány­árut, ezt a hely­ze­tet kihasz­nál­va a vád­lott a tég­la­da­ra­bok­kal teli háti­zsák­kal egy­szer erő­tel­je­sen meg­ütöt­te a nő fejét, aki ettől a föld­re esett. A vád­lott ekkor oda­lé­pett a föl­dön fekvő sér­tett­hez és a tég­lá­val tele háti­zsák­kal több­ször erő­sen meg­ütöt­te a fejét.

A sér­tett nem vesz­tet­te el az esz­mé­le­tét, folya­ma­to­san pró­bált véde­kez­ni a vád­lott táma­dá­sa ellen, ezért a férfi a háti­zsá­kot hát­ra­hagy­va pénz és ciga­ret­ta nél­kül kisza­ladt az üzlet­ből, majd kerék­pár­ral elmenekült.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett­nek a fején több helyen repesz­tett és zúzó­dá­sos, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, figye­lem­mel azon­ban az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re, a bán­tal­ma­zás inten­zi­tá­sá­ra és a sérült test­tá­jék­ra, reá­lis esé­lye volt 8 napon túl gyó­gyu­ló, élet­ve­szé­lyes sérü­lés, illet­ve halá­los ered­mény kiala­ku­lá­sá­nak is, mivel a hasz­nált esz­köz alkal­mas volt embe­ri élet kioltására.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő, több­szö­rös vissza­eső vád­lott ellen előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.