Főoldal » Hírek » Dohányboltból árulta a drogot - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 48 éves férfi eladó­ként dol­go­zott egy IX. kerü­le­ti dohány­bolt­ban, ahol a mun­ka­ide­jé­ben kábí­tó­szert árult a vevő­kö­ré­nek. A Fővá­ro­si Főügyész­ség a dílert kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­lott egy IX. kerü­le­ti dohány­bolt­ban dol­go­zott eladó­ként. A vád sze­rint a 48 éves férfi 2021 janu­ár­já­tól kez­dő­dő­en, az üzlet­ben legá­li­san for­gal­ma­zott dohány­áru és más ter­mé­kek mel­lett, kábí­tó­szert érté­ke­sí­tett. A vád­lott a kábí­tó­szert - jel­lem­ző­en amfe­ta­mint - előre kipor­ci­óz­va vitte be magá­val a dohány­bolt­ba. A díler elő­ze­te­sen egyez­te­tett a vevő­i­vel, akik meg­je­len­tek az üzlet­ben, kifi­zet­ték a 2.500-3.000 Ft/gramm vétel­árat, majd meg­kap­ták a kábí­tó­szert.

A fér­fi­nak leg­alább két vissza­té­rő vevő­je volt. Egyi­kük 2021. janu­ár­tól, a másik pedig júli­us ele­jé­től, heti-kétheti rend­sze­res­ség­gel vásá­rolt a vád­lot­tól kábí­tó­szert, amit elő­ze­tes egyez­te­tést köve­tő­en, a fenti dohány­bolt­ban vet­tek át.

Ezen túl­me­nő­en, az elkö­ve­tő 2021. júli­us 10-én három másik vevő­nek, 2021. júli­us 12-én két vevő­nek, 2021. júli­us 21-én pedig egy továb­bi vevő­jé­nek is érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert a mun­ka­he­lyén. 

A vád­lott 2021 janu­ár­já­tól a 2021 júli­u­sá­ban tör­tént elfo­gá­sá­ig össze­sen leg­alább 52 gramm amfe­ta­mint érté­ke­sí­tett a dohány­bolt­ba beté­rő vásár­ló­i­nak, amely révén mint­egy 150.000 forint bevé­tel­re tett szert.

A nyo­mo­zók a vád­lott IX. kerü­le­ti tar­tóz­ko­dá­si helyén továb­bi több mint 200 gramm amfe­ta­mint talál­tak, amit lefog­lal­tak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A fel­vé­te­len az lát­szik, aho­gyan a vád­lott a dohány­bolt pult­ja mögül érté­ke­sí­ti a kábí­tó­szert több vevő­nek, az üzlet hűtő­jé­ből veszi ki a til­tott szert tar­tal­ma­zó tasa­kot.