Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Dolgozni nem tudott, ezért kábítószer terjesztéséből élt – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy keres­ke­dő­vel és két vásár­ló­já­val szem­ben, akik közül a ter­jesz­tő hóna­po­kon keresz­tül terí­tet­te a dro­got Kaposváron.

A vád sze­rint a vád­lott 2022. évben beteg­sé­ge miatt legá­lis jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, ezért elha­tá­roz­ta, hogy a meg­él­he­té­sét kábítószer-kereskedelemből fogja biz­to­sí­ta­ni. A har­min­cas éve­i­ben járó férfi 2022 novem­be­ré­től 2023 máju­sá­ig isme­ret­len for­rás­ból beszer­zett kan­na­bisz őrle­ményt érté­ke­sí­tett 5.000 Ft/gramm áron oly módon, hogy a pak­ko­kat elő­ször az albér­le­té­ben, majd a saját laká­sá­ban mérte és csomagolta.

A ter­helt vevői között vol­tak olyan sze­mé­lyek is, aki­ket két éven belül ítélt el a bíró­ság kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt, így ők a többi vásár­ló­val ellen­tét­ben a bün­te­tő­el­já­rás fel­füg­gesz­té­sé­vel járó elte­re­lé­sen már nem vehet­tek részt, hanem ese­tük­ben vád­eme­lés­re került sor.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a keres­ke­dő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 640.500 forint­ra vagyon­el­kob­zás­ra tett indítványt.

A képen a ter­jesz­tő­től lefog­lalt, eladás­ra váró kan­na­bisz látható.

lefoglalt kannabisz őrlemény