Főoldal » Hírek » Dollárt loptak az alkalmi kerti munkások- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás, lopás és pénz­mo­sás miatt emelt vádat abban az ügy­ben, amely­ben egy kis­kun­ha­la­si férfi alkal­mi kerti mun­kás­ként a mun­ka­adó­já­tól 3.400 USA dol­lárt lopott, majd a pénzt az élet­tár­sa más­nap az any­já­val együtt a bank­ban forint­ra vál­tot­ta és elköl­töt­ték. A férfi emel­lett fényes nap­pal Kis­kun­ha­la­son egy idős, járó­ke­ret­tel köz­le­ke­dő nőt is kifosztott.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi és az élet­tár­sa – az ügy vád­lott­jai - 2020. augusz­tus 7-én dél­után egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki tanyán kerti mun­kát végez­tek, amely­nek során a mun­ka­adó­juk enge­dé­lyé­vel a lakó­ház mos­dó­ját hasz­nál­hat­ták. Kihasz­nál­va azt, hogy a lakó­ház­ba bejá­rá­sa van, a férfi a ház­ban kuta­tást vég­zett és az ott lakó asszony 3.400 USA dol­lár­ját ellop­ta. Rövid idő múlva a férfi elmond­ta az élet­tár­sá­nak a lopást, majd át is adta neki a pénzt azzal, hogy más­nap vált­sa forintra.

Az élet­társ a pénz­lo­pást elme­sél­te az any­já­nak – az ügy III. rendű vád­lott­já­nak -, aki­vel együtt más­nap egy bank­ban forint­ra vál­tot­ták a dol­lárt. A mint­egy 1,1 mil­lió forint­ból az anya a köz­re­mű­kö­dé­sért 300 ezer forin­tot kapott. Az élet­tár­sak a lopott pénzt hama­ro­san el is köl­töt­ték, majd három nap múlva a késő esti órák­ban mind­hár­man vissza­men­tek a tanyá­hoz. A férfi és az anyós a kerí­té­sen bemá­szott, majd a szú­nyog­há­lót letép­ve a lakó­ház­ból ellop­ták a sér­tett tás­ká­ját a benne lévő szem­üve­gek­kel, kész­pénz­zel, par­füm­mel, újabb több mint 200 ezer forint kárt okoz­va ezzel. Eköz­ben az élet­társ figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta a helyszínt.

A férfi vád­lott­nak ami­att is felel­ni kell, hogy 2020. decem­ber 17-én a déli órák­ban Kis­kun­ha­la­son egy járó­ke­ret­tel köz­le­ke­dő, 79 éves isme­rő­sét kifosz­tot­ta. Az idős nő mel­lett elha­lad­va a járó­ke­ret­re fel­erő­sí­tett kosár­ból kivet­te a pénz­tár­cát és elfu­tott. A kis­kun­ha­la­si rend­őrök alig fél óra alatt elfog­ták és a zsák­má­nyolt össze­sen 6 ezer forin­tot vissza­ad­ták a sértettnek.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­vel, míg az élet­tár­sat és az any­ját a lopás mel­lett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel is vádol­ja. A két nő sza­bad­lá­bon, míg a férfi vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja, hogy ügyük­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság dön­tést hozzon.