Főoldal » Archív » Dr. Czeglédy Csaba ismételt előzetes letartóztatását indítványozta a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja felé, hogy ismé­tel­ten ren­del­je el dr. Czeg­lédy Csaba gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letartóztatását.

A főügyész­ség, miu­tán a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizott­ság jog­erő­sen fel­füg­gesz­tet­te az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt dr. Czeg­lédy Csaba men­tel­mi jogát, és ezzel meg­szűnt az eljá­rás foly­ta­tá­sá­nak aka­dá­lya, a bün­te­tő­el­já­rás foly­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­se után a pén­te­ki napon őri­zet­be vett, majd a szom­ba­ti napon foly­ta­tó­la­go­san gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott dr. Czeg­lédy Csaba elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak ismé­telt elren­de­lé­sét indítványozta.

A főügyész­ség indít­vá­nya sze­rint a kép­vi­se­lő­je­lölt­ként szer­zett men­tel­mi jog, amely idő­le­ge­sen az eljá­rás aka­dá­lyát képez­te, és így a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek sze­rint az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tást meg kel­lett szün­tet­ni, nem ered­mé­nye­zett vál­to­zást azok­ban a körül­mé­nyek­ben, ame­lyek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tást indo­kol­ják. Így tovább­ra is fenn­áll dr. Czeg­lédy Csaba ese­té­ben több mint hat mil­li­ár­dos bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja, vala­mint fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, illet­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.

Mind­eze­ken túl a Csong­rád Megyei Főügyész­ség 2018. janu­ár 26-án továb­bi nyo­mo­zás lefoly­ta­tá­sá­ra jelöl­te ki a NAV Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csong­rád Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lyát, mely eljá­rás­ban újabb bűn­cse­lek­mény, így az öttől-tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett gaz­da­sá­gi csa­lás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja merült fel. Az ügyész­ség men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­sé­re irá­nyu­ló indít­vá­nya ezen újabb bűn­cse­lek­mény­re is kiter­jedt. A men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­se és a gya­nú­sí­tott őri­zet­be véte­le után ezen újabb bűn­cse­lek­mény meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt vonta fele­lős­ség­re dr. Czeg­lédy Csa­bát a NAV Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csong­rád Megyei Vizs­gá­la­ti Osztálya.

A hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se, adó­csa­lás bűn­cse­lek­mé­nye miatt koráb­ban már jog­erő­sen elítélt dr. Czeg­lédy Csaba elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­se kap­csán a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon tart ülést.