Főoldal » Archív » Dr. Czeglédy Csaba letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság­nál dr. Czeg­lédy Csaba júli­us 5-én lejá­ró letar­tóz­ta­tá­sá­nak továb­bi két hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra.

Dr. Czeg­lédy Csa­bát a nyo­mo­zó ható­ság a NAV Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csong­rád Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lya előtt folyó nyo­mo­zás­ban bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és gaz­da­sá­gi csa­lás bűn­tet­té­vel gyanúsítja.

A gya­nú­sí­tott által veze­tett cég 2011 és 2017 között munkaerő-közvetítéssel fog­lal­ko­zott. A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott és tár­sai ezen tevé­keny­ség­gel össze­füg­gés­ben álta­lá­nos for­gal­mi adó­nem­ben, vala­mint a fog­lal­koz­ta­tás­hoz kap­cso­ló­dó köz­ter­hek tekin­te­té­ben mint­egy 6.300.000.000,-Ft vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás meg­hosszab­bí­tá­sát az öttől huszon­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mint bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indítványozta.

Az indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­tést hozni.