Főoldal » Hírek » Dr. Ibolya Tibor előadásával kezdődött a Jogi Beszélgetések pénteki tanácskozása Kaposváron - fotókkal - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Dr. Ibo­lya Tibor bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes elő­adá­sa nyi­tot­ta meg a Kapos­vá­ri Pol­gár­mes­te­ri Hiva­tal dísz­ter­mé­ben meg­ren­de­zett XXIX. Jogi Beszél­ge­té­sek pén­te­ki nap­ját.

A nagy hagyo­má­nyok­kal ren­del­ke­ző, ran­gos szak­mai ren­dez­vé­nyen – melyen töb­bek között a Kúria és az Alkot­mány­bí­ró­ság elnö­ke is részt vett - dr. Ibo­lya Tibor az új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény első öt évé­nek jog­al­kal­ma­zá­si tapasz­ta­la­ta­i­ról tar­tott elő­adást.

Kiemel­te, hogy a 2013-ban hatály­ba lépett Btk. tette szük­sé­ges­sé az új eljá­rá­si kódex meg­al­ko­tá­sát, mellyel szem­ben jogos elvá­rás, hogy haté­kony, gyors és átte­kint­he­tő legyen. Ezek­nek a kívá­nal­mak­nak az új eljá­rá­si tör­vény alap­ve­tő­en meg­fe­lel, ugyan­ak­kor az eddi­gi tapasz­ta­la­tok alap­ján meg­fi­gyel­he­tő volt néhány prob­lé­ma is, melyek rész­ben az egyes jog­in­téz­mé­nyek túl­sza­bá­lyo­zott­sá­gá­ra vezet­he­tők vissza. A hatály­ba lépés óta eltelt öt év azon­ban ele­gen­dő volt arra, hogy a hiá­nyos­sá­go­kat a jövő­ben kor­ri­gál­ni lehes­sen.      

A fény­ké­pe­ket Kapos­vár Megyei Jogú Város Pol­gár­mes­te­ri Hiva­ta­la készí­tet­te.