Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Dr. Polgár Kálmán, a vizslamentő ügyész
Ki gon­dol­ná, hogy az ügyész­ség­nek köze van a magyar vizs­la faj­tá­já­nak megőrzéséhez? 
 
Dr. Pol­gár Kál­mán, aki a múlt szá­zad ele­jén élt és dol­go­zott ügyész­ként, nagy sze­re­pet ját­szott abban, hogy a fajta fenn­ma­radt. Száz évvel későb­bi kol­lé­gá­ja, dr. Sza­lay Lász­ló utána járt a régi előd hiva­tá­sán túli mara­dan­dó érté­ket terem­tő szívügyének. 
 
Dr. Bige Beat­rix ügyész pedig foly­tat­ta dr. Pol­gár Kál­mán mun­ká­ját: ő egy másik magyar fajta, a kuvasz tenyész­té­sé­ben jeleskedik.