Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész az Ügyész­ség Nap­já­nak tisz­te­le­té­re ren­de­zett ünnep­sé­gen tar­tott beszé­det. A leg­főbb ügyész a magyar ügyész­ség­nek az uniós tag­ál­la­mok­kal, uniós szer­vek­kel, vala­mint har­ma­dik ország­be­li igaz­ság­ügyi ható­sá­gok­kal tör­té­nő együtt­mű­kö­dé­sé­be adott kite­kin­tést. Kitért arra is, hogy a követ­ke­ző egy évben betöl­ti az Euró­pai Uni­ó­ban műkö­dő leg­fel­sőbb szin­tű ügyész­sé­gek veze­tő­it tömö­rí­tő NADAL Net­work elnö­ki tisztségét.